โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ผ่านการประเมินผลงาน การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.