ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่ (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

upr-cancle-ebiding-1