ประกาศแจ้งกำหนดการการสอบคัดเลือก และประกาศแจ้งยืนยันวันสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนบมานี้
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าสอบ
– ดินสอ
– ยางลบดินสอ
– ปากกาน้ำเงิน
– บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย
– หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย (ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ถ้าไม่มีโรงเรียนไม่อนุญาติให้เข้า)