การใช้โปรแกรมประมวลผลกรอกข้อมูลข้อสอบกลาง

สามารถ Download ข้อมูลไปกรอกตามคุ่มือที่แสดงข้างต้น เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้แนบไฟล์ส่ง E-mail มาที่ boonyaporn@upr.ac.th

ส่งช้าสุดวันที่ 6 มี.ค.2562 จ้า