แบบสอบถามเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน

คำชี้แจง

จากวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นห่วงนักเรียนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพิ่อคัดกรองสุขภาวะทางจิตของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล โปรดติดต่อครูวิทยา เสนาเสถียร โทรศัพท์ 0821127237

คลิก แบบสอบถามเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน