ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ที่เรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2563

แบบลงทะเบียนการสอบแก้ตัว ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
http://upr.ac.th/summer63/

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-2-4-5-ที่เรียนซ้ำชั้น-ปีการศึกษา-2563

ข้อสงสัย สอบถามได้ที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ 081 263 0831