สถิติการให้บริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปี 2565