สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ปี 2565