รายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเองรายบุคคล (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

Download : 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเองรายบุคคล (Self – Assessment Report : SAR)

Download : 2. การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Download : 3. การกำหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา