แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๑. ช่องทางร้องเรียน
        ๑.๑ ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
        ๑.๒ ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๒๒๑๓๓๑ โทรสาร ๐๔๒-๙๓๑๕๐๒ ศูนย์ประสานงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
        ๑.๓ ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา www.upr.ac.th FACEBOOK www.facebook.com/UPRSchool LINE https://lin.ee/1Gz5q3Y   และ Google Forms

๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
         ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑
         ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็น เสนอและจัดทําหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาพิจารณาลงนาม
         ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
         ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน
         ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
         ขั้นตอนที่ ๗ ดําเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
         ขั้นตอนที่ ๘ จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา