กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565