รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครอง ปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕