รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา