แบบลงทะเบียนการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวในภาคเรียน 1/2563 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวในภาคเรียน 1/2563 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563