แบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล ปี 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปี2565


รายงานผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาปี ๒๕๖๕