ประกาศห้องมอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม รอบ3)

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศนี้ มามอบตัวในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ม.1 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ม.4 เวลา 13 – 16.00 น.
หากไม่มามอบตัวตามวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ คลิกอ่านประกาศ http://upr.ac.th/applications-more-63/

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวห้องเรียนทั่วไป คลิกอ่านประกาศ http://upr.ac.th/admission63/