คณะผู้บริหาร

นายสมดุลย์ โฉมหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 0817391612

นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์: 0951698310

นายรมย์ อนันตโสภณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาฯ
โทรศัพท์: 0973595775

นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
โทรศัพท์: 0951698310

นายเพชรพเยาว์ ภิเศก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วท.บ. ส่งเสริมการเกษตร
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์: 0951698310