คณะผู้บริหาร

นายสมดุลย์ โฉมหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 081 739 1612
นายราเชนทร์ พุ่มแจ้
รองผู้อำนวยการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-2630831
นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่น
รองผู้อำนวยการ
ค.บ. ฟิสิกส์
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 086-2253384
นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา
รองผู้อำนวยการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
โทรศัพท์ : 081-3698069
นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 095-1698310