คณะผู้บริหาร

นายสมดุลย์ โฉมหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 081 739 1612
นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา
รองผู้อำนวยการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
โทรศัพท์ : 081-3698069
นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 095-1698310
นายเพชรพเยาว์ ภิเศก
รองผู้อำนวยการ
วท.บ. ส่งเสริมการเกษตร
บธ.ม.ม. บริหารธุรกิจ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : –
นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง
รองผู้อำนวยการ
ค.บ. ชีววิทยา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ : –