คู่มือการบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


การลาออกจากราชการ


การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


การขอหนังสือรับรอง หรือหนังสือรับรองเงินเดือน