การมีส่วนร่วมของกับต่างๆ ของผู้บริหาร ปี 2565

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา


รายงานโครงการการป้องกันและปราบปรามทุจริตโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา