ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
 1. ตัวอย่างการเขียน  PA
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. ประกาศ กำหนดการนับชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งครู 
 2. ประกาศ ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา