แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
💻 โครงสร้างองค์กร
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
💻 คณะผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด💻 ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O4แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
💻 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ 4 ปี (2562 -2565)
O5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
💻 ที่อยู่ และการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน💻 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
💻 กฏหมายและประกาศต่าง ๆ
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
💻 http://upr.ac.th/
💻 จดหมายข่าว
💻 facebook
O8Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
💻 http://upr.ac.th/contact/
💻 facebook
💻 inbox Facebook
💻 Line
O9Social Network- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
💻 facebook
💻 Line
💻 Youtube
O10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
💻 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
💻 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
O11รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
💻 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการ รอบ 6 เดือน
💻 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 2563
💻 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
💻 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562
O13คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
💻 คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
💻 คู่มือ และมาตรฐานการบริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
💻 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
💻 ระบบ สถิติการรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
💻 ระบบ แจ้งปัญหาการใช้งาน E-mail
💻 ระบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน
💻 ระบบตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา
💻 ระบบตรวจสอบผลการเรียน และสมัครชุมนุม
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
💻 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-Service- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
💻 ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
💻 ระบบ แจ้งปัญหาการใช้งาน E-mail
💻 ระบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน
💻 ระบบตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา
💻 ระบบตรวจสอบผลการเรียน และสมัครชุมนุม
💻 facebook
💻 Line
💻 Youtube
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
💻 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 2563
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
💻 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการ รอบ 6 เดือน
💻 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานครั้งที่ 1 ปี 2563
💻 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
💻 รายงานสรุปการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ปี 2562
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
💻 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี 2563
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
💻 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
💻 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเชิญชวน)
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
💻 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ปี 2563
💻 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563
💻 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
💻 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ปี 2562
💻 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563
💻 รายงานพัสดุประจำปี 2562
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
💻 ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
💻 คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
💻 ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563
💻 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
💻 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

💻 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
💻 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
💻 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
💻 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
💻 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
💻 facebook
💻 Line
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
💻 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
💻 การประชุมผู้ปกครอง
💻 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
💻 facebook
💻 Line
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
💻 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปี 2563
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
💻 จดหมายข่าว และ วารสาร
💻 ประกาศและประชาสัมพันธ์
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
💻 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
💻 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
💻 ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากร
💻 โครงการอุดรพิชัยรักษ์พิทยารักองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
💻 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
💻 ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
💻 รายงานโครงการการป้องกันและปราบปรามทุจริต
💻 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา