ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน