ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) โดยความสมัครใจ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หรือ คลิก ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite
https://drive.google.com/…/1OeGQ-SEL…/view