การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA Online


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียน

💻 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปี 2565

💻 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

💻 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565

💻 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 2565

💻 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปี 2564