ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562