รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล


ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน