แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่Link
O1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
💻 โครงสร้างองค์กร
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
💻 คณะผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด💻 อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
💻 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ พ.ศ. 2565 - 2568
O5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
💻 ที่อยู่ และการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เช่น
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พรบ.ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แะที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น
💻 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
💻 ข่าวประชาสัมพันธ์
💻 จดหมายข่าว
💻 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
O8Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
💻 ติดต่อสอบถาม
💻 กระดานสนทนา Q&A
💻 Facebook : โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
💻 inbox Facebook
O9Social Network- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
💻 Facebook : โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
💻 Line
💻 Youtube
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน💻 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O11แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
💻 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566
O12รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
💻 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
💻 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
💻 รายงานผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565
💻 รายงานสรุปรุผลการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2565
💻รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
💻 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ
💻 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
💻 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
💻 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
💻 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
💻 คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
O15คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
💻 คู่มือการบริการกลุ่มงานวิชาการ
💻 คู่มือการบริการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
💻 คู่มือการบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
💻 คู่มือการบริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
💻 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
💻 สถิติการให้บริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
💻 สถิติการให้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
💻 สถิติการให้บริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
💻 สถิติการให้บริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
💻 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
💻 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2566
O18E-Service- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
💻 E-Service
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ -แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
💻 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
💻ประกาศเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน -แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
-เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
💻 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี -แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
💻 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
💻 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล-แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
💻 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
💻 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
💻 รายงานการอบรม / พัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2566
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
💻 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
💻 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
💻 ข้อมูลเชิงของสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ พ.ศ. 2566
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
-มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
💻 ติดต่อสอบถาม
💻 กระดานสนทนา Q&A
💻 Facebook : โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
💻 inbox Facebook
💻 Line
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่-เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
-มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
💻 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy-แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 มอบนะโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย “No Gift Policy”
O33รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy -แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
💻 รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ -เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องการการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
💻 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน -แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
💻 แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
💻 รายงานนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านทุจริต “สร้าง สริม สุข”
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ -แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
-แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
💻 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม -แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 การขับเคลื่อนจริยธรรมของ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ -แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
-แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 รายงานการประเมิน จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจํา ปี พ.ศ.2566
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
-มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล
💻รายงานการวิเวิคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
💻 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566