ข้อมูล-ITA

Integrity and Transparency Assessment : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ