หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปี 2565

การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว


เกณฑ์การจ้างในช่วงการแพร่ระบาดการโควิด-2019


ขอความเห็นชอบจ้างเงินนอกงบประมาณ


แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว


ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างช้่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ


ให้ความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างช้่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ