เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปี พ.ศ. 2565

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)


เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา


เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา (ภาษาอังกฤษ)