เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปี พ.ศ. 2564