ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๙๗ ถ.อุดร-หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ระยะแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒” จำนวนนักเรียน ๒๖๒ คน ๖ ห้องเรียน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหมากแข้งเป็นที่ทำการ ได้รับความกรุณาจาก
    นายอำนวย           อุเทศ                 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา ๙ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)
    นายอิศรา             จรัณยานนท์     ศึกษาธิการจังหวัด (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)
    นายสนิทพงษ์     นวลมณี            ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)
    นางวัฒนา             พิธรัตน์             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)
    เป็นกําลังสำคัญในการแสวงหาที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน โดยการประสานงานของ นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ในขณะนั้น) จนได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ และ ภาค ๔ และ คุณนายลักษมี สุนทรสัจบูลย์ บริจาคที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่ ๑ งาน ๘๔
ตารางวา กรมสามัญศึกษาจึงได้ประกาศตั้งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๔ ของจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖ จึงถือเอาวันที่ ๙ มีนาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่
ผู้บริจาคที่ดินและคุณตาของท่านคือ ร้อยตำรวจเอกขุนรักษ์นิกร ตราชู ในฐานะเจ้าของที่ดินเดิม จึงตั้งชื่อโรงเรียน
ว่า “อุดรพิชัยรักษ์พิทยา”