ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนอ่านประกาศให้ครบถ้วน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด(COVID 19 ) ซึ่งเป็นโรคอันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนจึงงดให้นักเรียนมารับ ด้วยตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดส่งเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา คือ ระเบียนแสดงผล การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ดังนั้นขอให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสารดังกล่าวตาม Google Form แล้วให้นักเรียนตอบยืนยัน และทาง โรงเรียนจะจัดส่งเอกสารให้นักเรียนตามที่อยู่ที่แจ้งมา

Google Form สำหรับแจ้งที่อยู่ ม.3
https://docs.google.com/forms/d/16rAYhKoRHvdz4QSkWMZHkRnc240GwJtVFx2lQ3SJCB4/viewform?edit_requested=true

Google Form สำหรับแจ้งที่อยู่ ม.6
https://docs.google.com/forms/d/1c4GMKH55pXtTLfFqgTksMu0Vmfr–vUpaYz2AYVD8vc/viewform?edit_requested=true

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา-ม.3

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา-ม.6