คู่มือการบริการกลุ่มบริหารการงบประมาณ

ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา


การเบิกเงินระบบ KTB


การเบิกจ่ายสวัสดิการ