รายงานการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565