คู่มือการบริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ว่าด้วยการตัดคะแนนพฤติกรรม


ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ว่าด้วยการตัดมาสาย


แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์


แบบบันทึกขออนุญาติขอออกนอกโรงเรียน