คู่มือการบริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


ประกาศ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาว่าด้วยการไว้ทรงผม พุทธศักราช 2566

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ว่าด้วยการตัดคะแนนพฤติกรรม


ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ว่าด้วยการตัดมาสาย


แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์


แบบบันทึกขออนุญาติขอออกนอกโรงเรียน