ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง

(เกิด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2507) ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Sanlikhitchai Pholthaisong Ed.D. (Born 29 December 1964) is currently a School Director Udonpichairakphitthaya School, Mueang District, Udon Thani Province Under Secondary Educational Service Area 20

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทร : 087-856-4184
e-Mail : sanphol5550@gmail.com
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ : 97 หมู่ที่ 5  ถนนอุดร – หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
บ้าน : 72/29 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพฤกษาพาร์ควิล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Contact

Mobile : 087-856-4184
e-Mail : sanphol5550@gmail.com
Udonpichairakpittaya School : 97 Village No.5,
Udon – Nongbualumphu Rd, Muang, Udon Thani 41000
Home : 72/29 Village No.5, Prueksa Park Ville, Nongbua, Muang, Udon Thani 41000

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2525 : มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพศาลวิทย์ อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2527 : ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
พ.ศ. 2530 : ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูอุดรธานี
พ.ศ. 2538 : ประกาศนียบัตรการสอนภาษาญี่ปุ่น สถาบัน IAY เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2546 : ปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี
พ.ศ. 2561 : ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

History of Education

1982 : Year 5, Phaisan Wit School, Muang Phon District, Khon Kaen Province
1984 : Certificate of Higher Education (Senior High School) Major in Social Studies Udon Thani Teacher College
1987 : Bachelor of Arts (BA), Department of Community Development Udon Thani Teacher College
1995 : Certificate of Japanese Language Teaching, IAY Institute, Hokkaido, Japan
2003 : Master of Education (M.Ed.) in Education Administration Rajabhat Institute Udon Thani
2018 : Doctor of Education (Ed.D.), Department of Educational Administration and Development, Mahasarakham University