การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565

การจัดอบรมบุคลากรพัฒนาสมรรถนะหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์ และวัฒนธรรมองค์กร


สวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ


การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)


กโครงการสร้างขวัญกำลังใจปีใหม่ ปี 2565