ประกาศปิดโรงเรียน กรณีพิเศษ

แจ้งปิดโรงเรียน 18-31 มีนาคม 2563
ให้นักเรียนงดการมาโรงเรียนในช่วงวันที่ประกาศนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา