สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563