คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ประจํา ปีการศึกษา ๒๕๖๒