ขอบเขตงาน (Terms Of Referencd: TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รดโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)