เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)