ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)