ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียน ปฏิบัติดังต่อไปนี้