ประกาศ กำหนดการมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียน ปฏิบัติดังต่อไปนี้