กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 มารับหนังสือเรียนตามวันเวลานี้