ประกาศ งดการจัดสอบเพื่อจัดห้องเรียน (ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม)

 

งดการจัดสอบเพื่อจัดห้องเรียน ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม

สำหรับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ยังมีการสอบคัดเลือกตามตารางเดิม ม.1 สอบวันที่ 22 พ.ค. 64 และ ม.4 สอบวันที่ 23 พ.ค. 64 (หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคือ บัตรประจำตัวประชาชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประการศึกษา 2564