แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในปีการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ติดต่อครูผู้สอนเพื่อดำเนินการแก้ และเรียนช้ำ ให้เสร็จภายในวันที่ 11 พ.ค. 2564

แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำำ ปีการศึกษา 2563