ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

ทั้งนี้ให้นักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

  1. มอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
  2. กรอกข้อมูลในเอกสารใบมอบตัวนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  3. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวให้ครบถ้วน เรียนร้อย
  4. เตรียมค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนตามจำนวนเงินที่โรงเรียนแจ้ง (คลิกเพื่ออ่านประกาศค่าใช้จ่าย)

หากไม่ดำเนินการตามวัน เวลา และแนวดำเนินการข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียนร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้

–> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

–> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)